ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΜΣ ΣΤΗ 'ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ'

Αγαπητοί επισκέπτες

Αγαπητοί μεταπτυχιακοί μας φοιτητές

Mε χαρά σας καλωσορίζω στον δικτυακό τόπο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χημική Μηχανική, του Τμήματος Χημικών Μηχανικών. Στόχος του δικτυακού τόπου είναι η ενημέρωση για το ακαδημαϊκό έργο του προγράμματος και γενικά για όλα όσα σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2015 και διανύει τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του. Σκοπός του είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης σε διάφορα θέματα από το ευρύ πεδίο που καλύπτει η Χημική Μηχανική, και η δημιουργία αποφοίτων είτε με προστιθέμενη αξία στην αγορά εργασίας είτε με ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Απευθυνόμενα σε όλους τους απόφοιτους θετικών επιστημών και όχι μόνο σε Χημικούς Μηχανικούς, τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος διακρίνονται από μια ισορροπία μεταξύ εμβαθυντικού και διευρυντικού χαρακτήρα.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία εξάμηνα εκ των οποίων τα δύο πρώτα αφορούν στην παρακολούθηση υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων ενώ το τρίτο αφορά στην εκπόνηση ερευνητικής διπλωματικής εργασίας. Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών σε όλους τους κύκλους σπουδών που παρέχει επιδιώκει και εκτιμά την Αριστεία. Με απόφαση της Συνέλευσης θα απονέμονται κάθε χρόνο τρία βραβεία αριστείας σε τρεις αποφοίτους του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και, εφόσον υπάρχουν εξωτερικές χορηγίες, θα συνοδεύονται από συμβολικά χρηματικά έπαθλα.

Με διάθεση προσφοράς όλων των Καθηγητών που συμμετέχουν αφιλοκερδώς στο πρόγραμμα και με προτεραιότητα στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας ερευνητικού και διδακτικού έργου, εργαζόμαστε από κοινού προκειμένου να διατηρήσουμε και να αναβαθμίσουμε το επίπεδο σπουδών και υπηρεσιών του προγράμματος και να διεκδικήσουμε καλύτερες προϋποθέσεις για το μέλλον της δημόσιας ανώτατης επιστημονικής εκπαίδευσης στη χώρα. Παρά τις δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συγκυρίες, οι προοπτικές είναι ευοίωνες γιατί η πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι σημαντική και αναγκαία για τη μόνιμη έξοδο από την κρίση και την περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνίας.

 

“The value of a college education

is not the learning of many facts

but the training of the mind to think”

         A. Einstein

 

                                                                                                                                    Καθ. Βασίλης Ζασπάλης

                                                                                                                    Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών